Dont drink & Drive

Dont drink & Drive

Tuesday, December 11, 2007

പതുക്കെ പോകൂ

കുട്ടപ്പന്‍ സ്പീഡു കുറയ്ക്കുന്നതിനിടയില്‍ കാറിന്റെ സ്പീഡോമീറ്ററില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. രക്ഷയില്ല - 55 കി.മിയില്‍ കൂടുതല്‍ പോകാന്‍ പാടില്ലാത്തിടത്ത്‌ 73ല്‍ പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. നാലുമാസത്തിനുള്ളില്‍ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്‌ താന്‍ പിടിക്കപ്പെടുന്നത്‌. എന്തൊരു കഷ്ടം (മുഴുവന്‍ മലയാളത്തിലാക്കാന്‍ മനസ്സില്ല.) ;-)

Jack took a long look at his speedometer before
slowing down: 73 in a 55 zone. Fourth time in as many
months. How could a guy get caught so often?

When his car had slowed to 10 miles an hour, Jack
pulled over, but only partially. Let the cop worry
about the potential traffic hazard. Maybe some other
car will tweak his backside with a mirror. The cop was
stepping out of his car, the big pad in hand.

Bob? Bob from Church? Jack sunk farther into his
trench coat. This was worse than the coming ticket. A
cop catching a guy from his own church. A guy who
happened to be a little eager to get home after a long
day at the office. A guy he was about to play golf
with tomorrow.

Jumping out of the car, he approached a man he saw
every Sunday, a man he'd never seen in uniform.
"Hi, Bob. Fancy meeting you like this."
"Hello, Jack." No smile.
"Guess you caught me red-handed in a rush to see my
wife and kids."
"Yeah, I guess." Bob seemed uncertain. Good.
"I've seen some long days at the office lately. I'm
afraid I bent the rules a bit -just this once."
Jack toed at a pebble on the pavement. "Diane said
something about roast beef and potatoes tonight. Know
what I mean?" "I know what you mean. I also know that
you have a reputation in our precinct ." Ouch. This
was not going in the right direction. Time to change
tactics.
"What'd you clock me at?"
"Seventy. Would you sit back in your car please?"
"Now wait a minute here, Bob. I checked as soon as I
saw you. I was barely nudging 65." The lie seemed to
come easier with every ticket.
"Please, Jack, in the car"

Flustered, Jack hunched himself through the still-open
door. Slamming it shut, he stared at the dashboard. He
was in no rush to open the window.

The minutes ticked by. Bob scribbled away on the pad.
Why hadn't he asked for a driver's license?
Whatever the reason, it would be a month of Sundays
before Jack ever sat near this cop again. A tap on the
door jerked his head to the left. There was Bob, a
folded paper in hand Jack rolled down the window a
mere two inches, just enough room for Bob to pass him
the slip.
"Thanks." Jack could not quite keep the sneer out of
his voice.
Bob returned to his police car without a word. Jack
watched his retreat in the mirror. Jack unfolded the
sheet of paper. How much was this one going to cost?

Wait a minute. What was this? Some kind of joke?
Certainly not a ticket. Jack began to read:

"Dear Jack, Once upon a time I had a daughter. She
was six when killed by a car. You guessed it- a
speeding driver. A fine and three months in jail, and
the man was free. Free to hug his daughters, all three
of them. I only had one, and I'm going to have to wait
until Heaven before I can ever hug her again.
A thousand times I've tried to forgive that man. A
thousand times I thought I had. Maybe I did, but I
need to do it again. Even now. Pray for me. And be
careful, Jack, my son is all I have left."
"Bob"

Jack turned around in time to see Bob's car pull
away and head down the road. Jack watched until it
disappeared. A full 15 minutes later, he too, pulled
away and drove slowly home, praying for forgiveness
and hugging a surprised wife and kids when he arrived.

Life is precious. Handle with care.

This is an important message; please pass it along to your
friends.
Drive safely and carefully.
Remember, cars
are not the only things recalled by their maker.

Funny how you can send a thousand jokes through
e-mail and they spread like wildfire, but when you
start sending messages regarding the sanctity of life,
people think twice about sharing.
Funny how when you go to forward this message, you
will not send it to many on your address list because
you're not sure what they believe, or what they will
think of you for sending it to them.

Pass this on, you may save a life. Maybe not, but
we'll never know if we don't try.

May today there be peace within you. May you trust
God that you are exactly where you are meant to be. "I
believe that friends are quiet angels who lift us to
our feet when our wings have trouble remembering how
to fly."

Tuesday, December 4, 2007

കഴുത്തില്‍ കോളര്‍

‍എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വഴിയില്‍ വച്ചു കണ്ടു. ഭാര്യയുമായി ബൈക്കില്‍ പോകുന്നു. കഴുത്തില്‍ ഒരു കോളര്‍.

ങേ, ഇതെന്തുപറ്റി?

"ഒന്നുമില്ല. എന്താ ഹെല്‍മെറ്റ്‌ വയ്ക്കാത്തെ എന്നു പോലീസ്‌ ചോദിച്ചാല്‍ കഴുത്തുവേദന എന്നു പറയാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളു".

"എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒരു ബുദ്ധി "എന്ന മട്ടില്‍ ചിരിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഭാര്യ.

എന്തൊരുവായില്‍ നോക്കി എന്ന് മനസില്‍ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഞാനും

ഏതാണ്ട്‌ 200-300 രൂപാ കൊടുത്ത്‌ ഒരു കോളര്‍ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 200ഉം കൂടിയിട്ട്‌ ഒരു ഹെല്‍മെറ്റ്‌ വാങ്ങിച്ച്‌ വയ്ക്കാന്‍ അവനു മടി !

I saw my friend the other day riding a bike. He was wearing a collar around his neck.

"What happened to you? Did you have a fall?"

"No, nothing like that. If police stops me for not wearing a helmet,I can say it is because I have neck pain"

"What a great man my hubby is" -the expression on the wife's face tells it all.

"What an idiot" - my expression.

He will wear a collar costing Rs 200-300 in order to fool the police but will not spend Rs 500 to buy a good quality helmet to save his life !